مرکز نمایندگان فروش شرکت بیسمارک

مراحل اخذ نمایندگی فروش

ابتدا اطلاعت خود را در پنل فروشندگان ثبت می کنید.
از محل فروش شما بازدید به عمل خواهد آمد.
در مورد مسائل حقوقی توافق می شود.
بعد از توافق نهایی قرارداد انعقاد می گردد.