سامانه درخواست نمایندگی فروش شرکت بیسمارک

پنل نمایندگان

اطلاعت شما در سامانه ثبت شده است. اطلاعات شما توسط تیم فروش شرکت در دست بررسی می باشد بعد از پایان بررسی نتیجه بر روی سایت قرار خواهد گرفت و همچنین به شماره تماس شما ارسال خواهد شد.

خروج از پنل کاربری

مراحل اخذ نمایندگی فروش

ابتدا اطلاعت خود را در پنل فروشندگان ثبت می کنید.
از محل فروش شما بازدید به عمل خواهد آمد.
در مورد مسائل حقوقی توافق می شود.
بعد از توافق نهایی قرارداد انعقاد می گردد.